Home

Ligging-contact

Lidworden 2021

Spelregels

Reserveren

 

GDPR

 

 
 

GDPR-privacywetgeving

Europese wetgeving inzake privacy van 25 mei 2018 

 

 
 
 

Beste leden,

Privacyverklaring Padel-bonheiden

 VZW BTK hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en dat uw privacy wordt gerespecteerd. 
In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over (welke gegevens we verzamelen) hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.  VZW BTK houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

 Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval: 
• Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring; 
• Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; 
• Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens; 
• Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is; 
• Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;  
• Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren

Als VZW zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens op de website van BTK tennis of Bonheiden padel Klub 

De voorzitter

Luc De hornois

***********************************************************************************

Op de bestuursvergadering van 15/5/18 is er een 1ste analyse gemaakt op basis van gegevens waarover de club beschikt inzake personengegevens.
Vanaf eind mei 2018 wordt alle jeugdleden een document toegestuurd met de dringende vraag om dit document per kind dringend terug te sturen naar hilde.jansen@telenet.be
Dit gebeurt gefaseerd beginnend met de jeugd en dan met de volwassenen.
Elk lid dient individueel een document in te vullen en terug te sturen naar Hilde Jansen .

Tevens vermelden we dat op BTK camerabewaking aanwezig is in en rond het gebouw.  Dit is zoals wettelijk voorzien vermeld aan de buitenzijde van het privédomein.

 
 

Clubgegevens

Naam club
padel-bonheiden
Adres club
Eisenhowerlaan 2a
Rechtsvorm
VZW
Website club
Btk-tennis.be / padel-bonheiden.be
Lid van federatie
Tennis Vlaanderen

 

Contactpersoon

Naam
Eyndels Albert
Tel
0032495/62.00.08
E-mail
webmaster@btk-tennis.be

 

Verantwoordelijken gegevensverwerking in BTK-PADEL

Naam
Hilde Jansen
Tel
0495/37.34.06
E-mail
hilde.jansen@telenet.be

 

Verantwoordelijke gegevensverwerking bij federatie

Naam

Dirk Deldaede

Tel

025480317

E-mail

dirk.deldaede@tennisvlaaanderen.be

 
 

BTK tennisclub en padel-bonheiden --privacyverkaring
Beste ouder om uw kind zo goed mogelijk te beschermen inzake inbreuk op de privacy is er op de vergadering van 15/5/18 een eerste aanzet gegeven om de privacy van u en uw kind(eren)  te vrijwaren.
Graag hadden wij dat u ons per kind  onderstaand formulier ingevuld terugstuurde:
 
FORMULIER OUDERLIJKE TOESTEMMING
 
Ik,   [naam ouder/vertegenwoordiger/voogd],  _________________________________bevestig dat 
(naam  betrokken minderjarige]  _________________________________ jonger is dan 18 jaar en ik

stem hierbij erin toe namens hem/haar dat B.P.K. padelclub persoonsgegevens gerelateerd aan   
hem/haar mag verwerken voor het doel van
° Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van B.T.K. en padel-bonheiden
° Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen
° Het bekomen van subsidiëring door de overheid
 
Ik ben me ervan bewust dat ik deze toestemming  __________________________________ [naam
 betrokken minderjarige] op ieder moment kan intrekken door het “FORMULIER INTREKKEN/          
OUDERLIJKE TOESTEMMING” te gebruiken.
 
Ondertekend door ouder /vertegenwoordiger/voogd:
Handtekening:                                                                                                  Datum:
_______________________________                                                             _____________________

 

Deze terug te sturen naar : hilde.jansen@telenet.be